Referencie
Finančný poriadok
Kariéra
Partneri
Kontakt

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlasím s tým, aby Prevádzkovateľ, spoločnosť Winners Poistenie, s.r.o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava IČO 44624344, spracovávala moje osobné údaje v rozsahu, ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania mojej osoby Prevádzkovateľom.

Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 3 kalendárnych rokoc odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza sekcii www.winnersgroup.sk/oou-dcerske-spolocnosti.

Potvrdzujem ako dotknutá osoba, že som sa oboznámil so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a so znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.

Kontaktujte nás

Kontakt

Winners Poistenie, s.r.o.
Trade Center I.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava

poistenie@winnersgroup.sk poistenie@winnersgroup.sk
t: + 421 2 32 115 554 + 421 2 32 115 554
f: + 421 2 32 144 800 + 421 2 32 144 800